Get Adobe Flash player

ОУ "Христо Г. Данов“ с.Розино

             

 ДОКУМЕНТИ - ОУ "Христо Г. Данов" с. Розино 2019/2020

 

Стратегия за развитие на училището 2016-2020 - актуализирана

Правилник за дейността на ОУ "Христо Г. Данов" за учебната 2019-2020 година

Форми на обучение

Годишен план за учебната 2019-2020 година

Програма за превенция на ранното напускане - учебна 2019-2020 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден - учебна 2019-2020 година

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищен учебен план 1-4 клас

Училищен учебен план 5-7 клас

Учебни програми ИУЧ 1, 2, 3, 5, 6, 7 клас

Учебни програми ФУЧ

Организация на учебния ден 2019-2020 учебна година

Етичен кодекс на училищната общност

Етичен кодекс на ученика

Механизъм за превенция на ранното напускане - учебна 2019-2020 година

Алгоритъм за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник за прилагане на антикорупционни процедури

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

План-график за контролни и класни работи - II-ри срок

План-график за контролни и класни работи - I-ви срок

План-график на спортните дейности

Графици консултации, ЧК, ДЧФ, ФУЧ- II-ри срок

Графици консултации, ЧК, ДЧФ, ФУЧ- I-ви срок

График за провеждане на часове по БДП

 

 

 

ДОКУМЕНТИ - ОУ "Христо Г. Данов" с. Розино 2018/2019

           
Правилник за дейността на ОУ "Христо Г. Данов" за учебната 2018-2019 година

Форми на обучение

Годишен план за учебната 2018-2019 година

Програма за превенция на ранното напускане - учебна 2018-2019 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден - учебна 2018-2019 година

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищен учебен план 1-4 клас

Училищен учебен план 5-7 клас

Учебни програми ЗИП ІV клас

Учебни програми ИУЧ 1, 2, 3, 5, 6, 7 клас

Учебни програми ФУЧ

Организация на учебния ден 2018-2019 учебна година         

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците 

Алгоритъм за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник за прилагане на антикорупционни процедури

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

График контролни и класни работи

График за провеждане на допълнителни консултации

График за провеждане на ЧК, ДЧФ, ФУЧ

График за провеждане на часове по БДП

 

 

 

             ДОКУМЕНТИ - ОУ "Христо Г. Данов" с. Розино 2017/2018

Стратегия за развитие на училището 2016-2020

План за реализиране на стратегията на ОУ „Христо Г. Данов“ -с .Розино 2016-2020 

Правилник за дейността на ОУ "Христо Г. Данов" за учебната 2017-2018

Годишен план за развитие 2017-2018

Годишна училищна програма  за целодневна организация на учебния ден учебна 2017-2018

Училищен учебен план 1,2,5,6 клас 

Училищен учебен план 3,4,7 клас 

Програма за опазване здравето и живота на децата

Програма за превенция на ранното напускане - учебна 2017-2018

Програма за предоставяне на равни възможности на деца и ученици

 

Разписания и графици за II-ри срок на 2017/2018 учебна година